Hvad er en strategi?

Der er mange forskellige forklaringer på, hvad en strategi er, og det er med til at gøre begrebet vanskeligt at arbejde med - specielt hvis arbejdssituationen til dagligt er meget orienteret mod driften og operationelle forhold.Strategi symbol

En strategi er en nedskrevet plan over nogle aktiviteter, der skal gennemføres for at flytte virksomheden fra den nuværende situation til en fremtidig gunstigere position. Disse aktiviteter er blevet til på baggrund af en række analyser over omverden, markedet og kunderne, sammenholdt med virksomhedens egne nuværende ressourcer, kompetencer og ønsker, hvilket samlet set ofte afdækker flere forskellige behov for forandringer. 

På dette grundlag udarbejdes der nogle strategiske hensigserklæringer, hverefter konkrete strategiske mål defineres som grundlag for udviklingen af strategien (den føromtalte gennemarbejdede og sammenhængende plan).

Strategiudvikling

De fleste ledergrupper med direktøren i spidsen kan godt selv tage et par dage ud af kalenderen og fordybe sig i virksomhedens strategiske udfordringer. De praktiske problemer kommer dog så efterfølgende, når ledergruppen skal sammenfatte alle input fra strategidagene og konkretisere dem i en operationel skreven strategiplan; det bliver ikke gjort, eller gjort for sent, eller ikke gjort godt nok.

CR Management kan ikke blot facilitere selve forløbet under strategidagene, men også sammenfatte alt mundtligt og skriftligt materiale fra dagene til en sammenhængende strategiplan, der kan danne grundlag for udarbejdelse af handlingsplaner for de enkelte funktionschefer.

Et forløb aftales altid med den administrerende direktør og kunne typisk se således ud:

1

Indledende samtale 

Virksomhedens situation drøftes med den administrerende direktør og de strategiske fokuspunkter defineres.

2

Oplæg fremsendes 

Direktøren modtager til godkendelse et oplæg med tidsplan for udarbejdelsen af en strategiplan.

3

Individuelle samtaler 

De personer, der skal deltage i strategiarbejdet interviewes individuelt. Det er typisk medlemmer af bestyrelsen og/eller ledergruppen og/eller andre chefer eller ledende medarbejdere.

4

2 dages strategi seminar

Gruppen samles et sted væk fra virksomheden for at få arbejdsro. Første dag går med analyser af virksomheden (produkterne, produktionen, kompetencerne, organisationen, systemerne m.m.), samt analyser af markedet (kunderne, konkurrenterne, leverandørerne m.fl.) og omgivelserne i øvrigt (de erhvervsmæssige rammer). Gruppen skal tegne et fælles billede af virksomhedens nuværende situation og hvordan den tror omgivelserne vil se ud om 3-5 år. 

På anden dagen defineres virksomhedens ønskede fremtidige position, de strategiske hensigtserklæringer udformes og der sættes strategiske mål. På det grundlag udarbejdes et første udkast til en strategi.

5

Første udkast

På grundlag af alt det sagte og alt det på strategidagene noterede materiale udarbejder CR Management et første udkast til en strategiplan, som fremsendes til alle deltagere til gennemlæsning forud for opfølgningsdagen.

6

Opfølgningsdag

Glemte forhold, udeladte ting, misforståede sammenhænge og andre upræcise forhold drøftes og der skabes enighed om den endelige formulering. Der lægges en tidplan for eksekvering af strategien.

7

Andet udkast

Efter opfølgningsdagen kan CR Management færdigredigere strategiplanen og fremsende den til godkendelse ("det er det, vi sagde; det er det, vi er enige om og det er det, vi tror på og går efter").

8

Ekstra opfølgningsdag

Afhængig af kompleksiteten kan der være behov for en hel eller en halv ekstra dags opfølgning.

9

Endelige strategiplan

På dette tidspunkt er hele gruppen enige om forudsætningerne for de strategiske tiltag, der er beskrevet i planen, samt de strategiske mål og de strategiske projekter, der skal gennemføres i henhold til en 3-årig tidsplan for at realisere strategien.

Hver af deltagerne modtager deres eget eksemplar af en samlet enslydende strategiplan for efterfølgende opslag og reference.

Strategieksekveringen

Et er at udarbejde strategiplanen, noget andet er at eksekvere den. Både udarbejdelsen og eksekveringen er nødvendige aktiviteter; de er afhængige af hinanden og kan ikke give resultater alene.

Strategiudviklingen slutter med at definere en række strategiske initiativer eller projekter, som placeres på en 3-årig tidslinje med et start- og slut-tidspunkt og som bliver tilknyttet en projektleder. Det er sjældent hensigtsmæssigt at arbejde med en længere tidshorisont; omvendt skal den heller ikke være meget kortere.

Projekterne skal beskrives, begrundes og tildeles slutmål og delmål. Endelig skal der tildeles ressourcer i form af penge og personale til projekterne.

CR Management kan bistå denne fase med at bistå udarbejdelsen af projektdefinitionerne for de strategiske projekter og løbende over den 3-årige periode have en rolle i en styregruppe med ledelsen, således at fremdrift og resultater sikres.

Kontakt Carsten Rosendal for et gensidigt uforpligtende introduktionsmøde om din virksomheds strategi.